jan.
02

Előirányzatok kezelése és felhasználása

 

A Magyar Közlöny 2018. december 28-i számában megjelent a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 37/2018 (XII.28.) ITM rendelet.

 

A rendelet 4. §-ában található értelmező rendelkezések a jogszabály szempontjából releváns fogalmak meghatározását tartalmazzák (pl. energiahatékonyság, ipari kutatás).

A rendelet a továbbiakban támogatási kategóriákat, illetve az egyes kategóriákra vonatkozó szabályokat határozza meg.

A támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok alapján támogatás kizárólag átlátható módon nyújtható, a kedvezményezetteknek a támogatással kapcsolatos dokumentumokat 10 évig meg kell őrizniük. A rendelet 5. §-ának (4) bekezdése tartalmazza, mely célokra nem ítélhető meg támogatás.

Az induló vállalkozásoknak nyújtandó támogatás azon legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely nem vette át egy másik vállalkozás tevékenységét, még nem osztott nyereséget, nem összefonódás útján jött létre. Az induló vállalkozásoknak nyújtandó támogatás mértéke - ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel-, annak névértéke nem haladhatja meg az 1 millió eurót, illetve meghatározott esetekben a 1,5 millió, illetve a 2 millió eurót. Ha a  támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a  sajáttőke-befektetést és a  kvázi-sajáttőke befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg a 0,4 millió eurót, meghatározott esetben 0,6 millió eurót, illetve a 0,8 millió eurót.

A kutatásfejlesztési projektekhez nyújtott támogatás az alábbi kategóriákban ítélhető meg:

a)alapkutatás,
b)
ipari kutatás,
c)kísérleti fejlesztés,
d)megvalósíthatósági tanulmány.

Ebben a támogatási kategóriában támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) az alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) az ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) a kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) a megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,
c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, kivéve az előző bekezdés c) pontja szerinti esetben, amikor a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az  alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,
b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,
c) az  elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a  beszerzés a  vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a  hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

támogatási intenzitás ebben az esetben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak. A beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át. A támogatás keretében a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége, a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége számolható el.

A rendelet szabályozza még többek közt a tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás, a regionális beruházási támogatás, valamint a képzési támogatás szabályait is.

A rendelet 1. melléklete tartalmazza az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladattervét.

A rendelet a kihirdetését követő napon – 2018. december 29-én – lépett hatályba.
(forrás:  Magyar Közlöny 2018 évi 215. szám)

[MMK tájékoztatás]