jan.
28

Többletforrások a szakmai tagozatoknak, volt jogosultak tanúsításhoz jutásának rendezése, és más fontos döntések

Ülésezett az MMK Elnöksége. A 2020. január 22-én tartott ülésen részt vett Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészetért és építésügyért felelős helyettes államtitkára. Az Elnökség – többek között - meghatározta a szakmai tagozatok 2020. évi többlettámogatásának keretét és felhasználásának alapvető szabályait, rendezte a korábban beruházáslebonyolítói jogosultsággal rendelkezők tanúsításhoz jutásának feltételeit.

elnoksegi 2001

Napirend előtt Füleky Zsolt helyettes államtitkár tájékoztatta az Elnökséget a Miniszterelnökségen bekövetkezett személyi változásokról. Ezek nem érintik a mérnöki és az építész kamara felügyeletét. Hangsúlyozta, hogy nagy súlyt fektetnek a kamarákkal való szoros kapcsolatra és nyitottak a kezdeményezett szabályozások napirendre vételére. Jelezte: a Miniszterelnökség kiemelten fontosnak tartja a továbbképzés erősítését, támogatja a mesteriskolákat és hasonló képzéseket. Támogatja, hogy az illetékes minisztérium indítson olyan pályázatokat, amelyek a tervezőirodák szakmai infrastruktúrájának fejlesztését segítik. Arról tájékoztatott, hogy a kamarák működési támogatására – a korlátozott forrásra figyelemmel - idén is differenciált megoldást alkalmaznak.

Az Elnökség több tagja megoldandó problémákra hívta fel a figyelmet: szükséges a BIM infrastruktúra sajátos építmények körében történő alkalmazásának egyeztetése, az állami szervezetek erősödő beruházáslebonyolító szerepe erősen szűkíti a cégek piaci mozgásterét az infrastrukturális beruházások körében, ki kell küszöbölni a pályázatok kiírásával és elbírálásával kapcsolatos ellentmondásokat. A helyettes álamtitkár hangsúlyozta, hogy a lebonyolítás terén is erősíteni kell az irodák felkészültségét, továbbá jelezte: támogatják, hogy az igényelt egyeztetések mielőbb megkezdődjenek.

Az Elnökség – az Alapszabály Előkészítő Bizottság kezdeményezésére – javasolta a Küldöttgyűlésnek, hogy módosítsa az MMK Alapszabály előterjesztésére vonatkozó 15/2019 (V.17.) határozatban meghatározott határidőt 2020 november végére. A határidő módosításáról a Küldöttgyűlés ülés tartása nélkül, elektronikusan fog szavazni.

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Építési Tagozatának előterjesztése alapján meghatározta, hogy a 2009 és 2014 között érvényes jogszabályok alapján beruházáslebonyolítói jogosultsággal rendelkezők milyen feltételek mellett szerezhetnek beruházáslebonyolítói tanúsítványt.

A feltételekről és az eljárásrendről január 24-én valamennyi érintett, valamint a területi kamarák elnökei és titkárai részletes tájékoztatást kaptak.

A legfontosabb feltételek: kérelmet 60 napig, azaz 2020. március 23-án munkaidő végéig lehet benyújtani; az eljárás díjmentes; ismertetni kell a kérelemben annak benyújtásáig terjedő időben folytatott tevékenységével összefüggő 5 legfontosabb referenciát. A benyújtott kérelmeket, különösen a bemutatott referenciákat az Építési Tagozat Elnöksége által felkért 3 tagú szakértői testület vizsgálja meg és ennek alapján javaslatot tesz a tanúsítás kiadására. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, a kérelem vagy melléklete kiegészítését kérheti. A tanúsítás kiadására egyebekben az MMK Tanúsítási Szabályaiban foglaltakat kell alkalmazni.

Azok, akik a beruházáslebonyolítói tevékenységet korábban kamarai tagság nélkül végezték – a jogosultság megszerzésének ugyanis nem volt feltétele a kamarai tagság megléte – csak akkor kaphatnak tanúsítványt, ha a területi kamarájuknál kezdeményezik a tagfelvételüket és felvételt nyernek a kamara tagjai közé.

Az Elnökség döntött a szakmai tagozatok 2020. évi finanszírozásának kiegészítéséről is. Így a szakmai tagozatok 2020. évi tevékenységéhez a 2020. évi költségvetési tervben foglalt 10,5 millió forinton felül további 29 millió forint áll rendelkezésre. A többlet az MMK 2019. évi gazdálkodásának eredménye, az MMK Elnökségének 2020. évi feladat alapú kerete, valamint szükség esetén a tőketartalék terhére biztosítható. Az Elnökség felkérte az MMK Elnökét, hogy készítse elő a 2020. évi költségvetés ezirányú módosításának tervezetét a 2020 májusában esedékes MMK Küldöttgyűlés elé.

Az Elnökség döntése szerint valamennyi tagozat 500 000,-Ft működési kerethez jut. Ezen felül a tagozatok rendelkezésére áll egy taglétszámukkal arányos keret. A költségvetésből biztosított hozzájárulás a közvetlen működési költségeken felül a tagozatok szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, különösen az MMK Alapszabályában felsorolt tagozati feladatok finanszírozására használható fel.

Az Elnökség felkérte a szakmai tagozatok elnökeit, hogy 2020. február 28-ig készítsenek munkatervet a tagozatok 2020. évi tevékenységére vonatkozóan. A munkaterv kötelező melléklete a 2020. évre megállapított keretösszeg felhasználásáról szóló költségterv. Az MMK Főtitkársága a szakmai tagozatok részére útmutatót és mintát készít a munka- és költségterv kidolgozásához. A költségterv teljesüléséről a tagozatok éves beszámolójában kell számot adni, amely a Küldöttgyűlés elé kerülő beszámoló melléklete. A beszámoló elkészítésének határideje 2021. március 31.

A keretet túllépő kötelezettségvállalás csak a tagozat tartalékának terhére tehető. A keret tárgyévben fel nem használt része 2021. december 31-ig használható fel, ezt követően a fennmaradó összeg visszakerül az MMK központi költségvetésébe.

Az Elnökség döntött az országos kamara által működtetett - oklevél szakirányúságát és a szakirányú szakképzettség egyenértékűségét megállapító - szakértői testület vizsgálatával kapcsolatos normatív díj emeléséről is. A szakértői testület 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § szerint (3) bekezdése szerint a besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében a szakirányú szakképzettség egyenértékűségét vizsgálja. A szakértői testület jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani az oklevél szakirányúságáról és a szakirányú szakképzettség egyenértékűségéről.

A szakértői testület tagjait a szakmai tagozatok jelölik ki. A tagok - 3 fős testületben eljárva - a területi kamarák titkárai által folytatott elsőfokú eljáráshoz adnak szakvéleményt, díjukat az MMK fedezi.  A tapasztalatok alapján szükséges a delegáltak létszámának kiegészítése, a helyettesítések megoldása, továbbá a testület egészének ügyenkénti tiszteletdíja nem arányos az ügyenként 1 – 3 órás igénybevétellel. Az Elnökség minezekre tekintettel az összeget megemelte.

Az Elnökség áttekintette a kamarára telepített új feladatokat. A 2019. végén megjelent jogszabályok – elsősorban a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény – új feladatokat határozott meg az országos és a területi kamarák számára is.

Az MMK feladata a műszaki biztonsági hatóságtól a gázszerelők nyilvántartásának vezetését. Az érvényes igazolvánnyal rendelkezők száma 6443 fő, (közülük többen – hasonlóan a műszaki ellenőrökhöz és építési műszaki vezetőkhöz - mérnökök és a kamara tagjai). 2020. január 20-ig megtörtént a feladatokat eddig ellátó10 kormányhivataltól a papír alapú nyilvántartás (40 fm), a segédanyagok és elektronikus nyilvántartás átvétele. Ez utóbbi adatbázisa átemelésre került az MMK nyilvántartási rendszerébe, mivel ez több modullal rendelkezik, egységes és könnyebben kezelhető. Megtörtént az egységes ügyintézéshez szükséges információk és adatlapok, nyomtatványok kidolgozása és az MMK honlapján való megjelentetése, az ügyintézés személyi és technikai feltételeinek megteremtése. Az ügyintézés megkezdődött és folyamatos. Az ITM-el egyeztetés alatt áll a kapcsolódó végrehajtási rendeletek tervezete, a Pénzügyminisztériumban készül a szükséges támogatással kapcsolatos döntés.

Az energiahatékonyságról szóló törvény módosítása az MMK-hoz telepítette a kormányhivatalok Nemzeti Energetikusi Hálózata feladatainak egy részét. Ezek: energetikai tanácsadás állampolgároknak és vállalkozásoknak; az energiahatékonyságú pályázatok figyelemmel kísérése és a lakosság, valamint a gazdasági társaságok tájékoztatása; a tanácsadás eredményeinek – az elért energiamegtakarításnak - követése és értékelése; az eredményekről a kormányzati szervezetek tájékoztatása, tájékoztatás nyújtása az elérhető energiahatékonysági pályázatokról, a kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására,. (Az állami és önkormányzati intézmények tekintetében e feladatokat továbbra is a NEH látja el.)

A feladathoz szükséges feltételek megteremtéséről az ITM vezetésével folyik az egyeztetés. Ennek kulcsfontosságú eleme a megfelelő kormányzati támogatás, amely lehetővé teszi, hogy a kamara piaci körülmények között dolgozó tagjainak szakismerete valóban hasznosulhasson a feladatok ellátása során.

A területi mérnöki kamarák a törvény szerint eddig is kiadták a munkabiztonsági szakértői tevékenység engedélyét. A munkavédelemről szóló torvény módosítása most azt írja elő, hogy „a (területi) kamara a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről …nyilvántartást vezet”, amely „közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül”. Az új szabályok meghatározzák a nyilvántartás tartalmát. Azon néhány fő nyilvántartása is a területi kamarákhoz kerül, akiket eddig más szerv tartott nyilván. A nyilvántartottak számára várhatóan bevezetésre kerül a kötelező továbbképzés is.

Új szakterülettel egészült ki a területi kamarák az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos feladata. A közlekedéssel kapcsolatos sajátos építmények szakterületén jelenleg is a területi kamarák adják ki a hatósági bizonyítványt. A módosítás a területi kamarákra bízza a hatósági bizonyítvány kiadását az építési beruházás; az épületfizika; az épületszerkezet és az épületenergetika szakterületeken is.

Az Elnökség több tagja nyomatékosan kifogásolta, hogy a döntésekről nem volt előzetes informálódás és egyeztetés, továbbá a feladatok egy része nem illeszkedik a kamara alapvető feladatköréhez. Az ülés résztvevői egyetértettek abban, hogy a jövőben feltétlenül szükséges a kamarát érintő kormányzati döntések időbeni és teljes körű egyeztetése a testülettel.

A bíróság – az MMK új címre költözését követően (hasonlóan a BPMK-hoz) közel másfél éves eljárás eredményként – jogerősen is nyilvántartásba vette a kamara új székhelyét. Mivel valamennyi tagozati ügyrendben a szakmai tagozat székhelye azonos a kamara székhelyével, az Elnökség – a lehető legegyszerűbb megoldást választva - egy határozattal módosította a tagozatok székhelyére vonatkozó rendelkezéseket.

Ezt követően az Elnökség elfogadta a Gépészeti Tagozat tanúsítási rendszeréhez tartozó továbbképzési szabályozás módosítását is.

Az ülés befejező részében az MMK elnöke tájékoztatta az Elnökséget az ITM által megküldött pályázatokról, és egyes személyi változásokról. Jelezte, hogy a kamara díjátadó ünnepi ülésére 2020. március 9-én kerül sor a Duna Palotában. Ebben az évben hazánkban kerül sor a V4-ek mérnökkamaráinak, mérnöki szövetségeinek találkozójára, amelynek előkészítése keretében szükség van a szakmai javaslatokra. Az Elnökség tájékoztatást kapott egy precedens értékű – épületenergetikai tanúsításhoz kapcsolódó – bírósági döntésről, valamint a január 25-i Mérnökbál előkészítéséről is.