okt.
22

Épületenergetikai pályázati program

A Magyar Közlöny 228. számában megjelent a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról szóló 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet.

1. A rendelet mellékletében megtalálható a - természetes személyek, társasházak, lakásszövetkezetek, költségvetési szervek gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, szövetségek, egyesületek, valamint egyházi jogi személyek részére elérhető - épületenergetikai pályázati program.

Az előirányzatból az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra nyújtható támogatás:

1) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése;
2) megújuló energia felhasználásának növelése;
3) energiahatékonyságot javító intézkedések;
4) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás-csökkentését eredményező beruházás, intézkedés;
5) energia- továbbá klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági, energiapolitikához kapcsolódó bányászati társadalmi szemléletformálás;
6) alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatása;7) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG kibocsátás-csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására;
8) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházások, intézkedések által elért kibocsátáscsökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó műszaki értékelésre.

A támogatás kérelem alapján, pályázati úton, egyösszegben, vagy részletekben vehető igénybe.

2. A LIFE Program önerő támogatásra vonatkozó pályázati kiírás kedvezményezettjei olyan gazdasági társaságok, Magyarországon bejegyzett jogi személyek, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást nyertek el és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesznek részt, vagy éghajlatpolitikai pályázatai az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyertek el.

Az előirányzat keretében támogatás nyújtható:

a) az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló magyarországi projekt társfinanszírozásához,
b) az Éghajlat-politika alprogram társfinanszírozási feladatainak ellátásához. Az előirányzat célja a pályázat 45%-os önrész összegéhez történő állami hozzájárulás megvalósítása olyan projektek vagy pályázatok esetében, amelyek összhangban állnak az Európai Unió, a LIFE program és Magyarország éghajlatpolitikai célkitűzéseivel. Az előirányzat fedezetet biztosít a kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a pályázati pénzek felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért eredmények számszerűsítésére, valamint az eredmények pénzügyi és műszaki szempontú értékelésére, az előirányzat legfeljebb 5% -ának erejéig.

3. A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja elnevezésű előirányzat célja Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű -szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciós pályázat megvalósítása és a pályázati rendszer működtetésének finanszírozása.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
A kedvezményezettek köre: az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős a víziközmű -szolgáltatóval együttesen konzorciumban, az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma, nonprofit gazdasági társaság.

A rendelet a kihirdetését követő napon – 2020. október 22-én – lépett hatályba.