máj.
13

Módosul a főépítészekről szóló kormányrendelet

A Magyar Közlöny 87. számában megjelent a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 241/2021. (V. 12.) Korm. rendelet.

A rendelet előírásai alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként

a) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, valamint

b) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter gyakorolja.

A települési és a térségi főépítész helyettesítésére – legalább egy hónapos akadályoztatása esetén – helyettes települési vagy helyettes térségi főépítész bízható meg. Helyettes főépítész az lehet, aki más településen vagy térségben lát el települési vagy térségi főépítészi feladatot. Egy települési vagy térségi főépítész kizárólag egy polgármesteri hivatalnál, egy közös önkormányzati hivatalnál vagy térségnél láthat el helyettes főépítészi feladatot.

A foglalkoztatási feltételekre vonatkozó szabályok között a rendelet szerint önkormányzati főépítészi feladatkör ellátható köztisztviselőként, vagy – az összeférhetetlenségre, a minősített adatra és a felelősségre vonásra vonatkozó jogszabályi előírásokra való figyelemfelhívást is tartalmazó, a feladatkör ellátására vonatkozó írásban megkötött – megbízási szerződés alapján. A fővárosi főépítészi feladatkör köztisztviselői, az állami főépítészi feladatkör kormánytisztviselői kinevezéssel látható el.

A főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú végzettségek a következők:

a) az országos főépítészi feladatkör esetében a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott szakképzettség;

b) az állami főépítész esetében

ba) építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség vagy

bb) településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség;

c) az önkormányzati főépítész esetében

ca) építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

cb) településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség vagy

cc) építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség.

Ha a főépítész végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélből a szakirány, illetve az egyenértékűség nem állapítható meg, akkor az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 38.  § (3) bekezdése szerinti szakértői testület – a jogosultsági vizsga és beszámoló szakértői testület - jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani, amelyet a munkáltató kötelezően figyelembe vesz.

A főépítészi vizsga alól mentesül az a személy, aki

a) építészeti állami díjat kapott, vagy

b) önkormányzati főépítészi szakmérnöki oklevéllel vagy olyan építésügyi szakmai tartalmú vizsgával rendelkezik, melynek követelményrendszere a főépítészi vizsga követelményrendszerével megegyezik.

A fent említett eseteken túl az önkormányzati főépítészi vizsga alól mentesül az a személy, aki állami főépítész esetében legalább tízéves, önkormányzati főépítész esetében legalább nyolcéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és ebből állami vagy önkormányzati főépítészként, vagy főépítész mellett legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlatot szerzett. A főépítészi vizsga alól részben mentesül az a személy, aki olyan vizsgával rendelkezik, melynek követelményrendszere a főépítészi vizsga általános vagy különös részének követelményrendszerével megegyezik.

A főépítészi vizsgára vonatkozó részletszabályokat a rendelet új 4. és 5.§-a, a vizsga témaköreit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A rendelet a kihirdetését követő napon, 2021. május 13-án lép hatályba.

Magyar Közlöny 87. szám