dec.
22

Önkormányzatok díjemelésének korlátozása, hírközlési építményekkel és hírközlési hálózatokkal kapcsolatos módosítások

Az önkormányzatok díjemelését korlátozzák, továbbá az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárást szabályozzák az új kormányrendeletek.

A Magyar Közlöny 2020. december 18-án megjelent 282. számában a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint 2021. december 31-ig a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott szervezet,  helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság, a  képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az  önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint az  ugyanazon díjnak a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

A rendelet nem alkalmazandó, amennyiben a felek a rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét.


Ugyancsak a 282. szám tartalmazza a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletet.

A rendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

A jogszabályok a kihirdetésület követő napon, azaz 2020. december 19-én léptek hatályba.


Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet hatálya kiterjed az elektronikus hírközlési építmények tervezőjére, építtetőjére, üzemeltetőjére és az elektronikus hírközlési építmény tulajdonjogával, rendelkezési jogával vagy használatot biztosító egyéb jogával rendelkező természetes személyre, jogi személyre és egyéb szervezetre, a közreműködőkre, a tervezési jogosultsággal rendelkező szaktervezőre, a felelős műszaki vezetőre, az építési műszaki ellenőrre és a kivitelezőre, az elektronikus hírközlési szolgáltatóra, a  sajátos építményfajták tulajdonosára vagy vagyonkezelőjére, közhasználatú építmény tulajdonosára vagy vagyonkezelőjére, valamint az  utcabútor, reklámhordozót tartó berendezés, reklámcélú berendezés – ideértve a  tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközt is – és a hirdetőoszlop tulajdonosára vagy használatot biztosító egyéb jogával rendelkező természetes személyre, jogi személyre és egyéb szervezetre.

A rendelet tartalmazza az engedélyezési eljárás általános szabályait, a tervezői nyilatkozat kötelező tartalmi elemeit, valamint a Hatóság engedélyezés során gyakorolható ellenőrzési jogkörének szabályait.
Kiemelendő, hogy minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót kell vezetni.
A rendelet tartalmazza továbbá az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokkal, az építési, bontási engedély vagy bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységekkel, az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési szakági tervezésével összefüggő előírásokat és az építésfelügyeleti Hatósági eljárások szabályait.

A jogszabály mellékletei tartalmazzák az engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó előírásokat.

A rendelet 2021. február 15-én lép hatályba.


A Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet hatálya az elektronikus hírközlő hálózat, az elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz tulajdonosára, illetve üzemeltetőjére terjed ki.
A rendelet a Hírközlés Hálózati Nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok között szabályozza a Hírközlés Hálózati Nyilvántartás tartalmát.

A rendelet 2020. december 21. napján lépett hatályba.

Magyar Közlöny 282. szám