dec.
30

Magyar Közlöny 292: építőipari kivitelezésrek, utak építése, építésfelügyeleti hatósági eljárások és a levegő védelme

A Magyar Közlöny 292. számában megjelent kormányrendeletek az építőipari kivitelezésre, a levegő védelmére, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésére, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre, továbbá az építésügyi hatósági szolgáltatásra vonatkozó egyes szabályokat módosították, eze túlmenően meghatározták az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek és szakképzettségeket.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 13.  § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felelős műszaki vezető feladata:) „k) az átadás-átvételi eljárásban, a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásában való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,”

(2) Az R12. 13. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fővállalkozó kivitelező nem vállalta el az alvállalkozó kivitelezési tevékenysége feletti felelős műszaki vezetői feladatokat, a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének felelőssége az alvállalkozó kivitelező által végzett építési-szerelési munkák körében)

„bc) az alvállalkozói és szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljáráshoz, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásához szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadására” (terjed ki.)

(3) Az R12. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az  építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az  építési műszaki ellenőr összehangolja a  felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az  elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az  egyes fővállalkozó kivitelezők által tett nyilatkozatok – az  építési napló részeként – a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárás, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásához rendelkezésre álljanak.” 


A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

A rendelet III/A. fejezete a következő 36/B. §-sal egészül ki: „36/B.  § A területi környezetvédelmi hatóság az e rendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.”


Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki: „4/A. (1) A közúti közlekedésről szóló törvény 29.  § (16) bekezdésében meghatározott bejelentés-köteles tevékenységek esetében a bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő

a) természetes személy természetes személyazonosító adatait, valamint
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhely és telephely címét, cégjegyzék-, illetve nyilvántartási számát.

(2) A bejelentés mellékleteként csatolni szükséges

a) egyszerűsített tervdokumentációt (helyszínrajz, minta keresztszelvény, önálló gyalogút és út esetén hossz-szelvény, tervezői nyilatkozat, műszaki leírás, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges, és az ingatlanügyi hatóság által előzetes nyilvántartásba vett, érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz tervezet),
b) tervezői nyilatkozatot, amely tartalmazza az útügyi műszaki előírásoktól való esetleges eltérés és annak természeti adottságokból fakadó indoklását,
c) országos közúthoz történő csatlakozás, annak a területén való építés esetén útügyi műszaki előírásoktól való eltérés esetén a felmentést,
d) útkezelők és közműkezelők hozzájárulását,
e) kezelői lehatárolási tervet vagy azzal egyenértékű lehatárolásra vonatkozó nyilatkozatot.

(3) Az építtető a bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal köteles bejelenteni a hatóságnak.


Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 39. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni. Amennyiben az építési engedély egy telken több építményre vonatkozik, de nincs ütemezve, a használatbavételi engedély külön építményenként is megkérhető akkor, ha az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használatra önállóan is alkalmas.”


2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek és szakképzettségek

a) Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
b) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
c) jogász szakképzettség az a) és b) pontban foglalt szakképzettségű tudást nem igénylő döntés-előkészítő feladatok ellátására.”