júl.
19

A hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről – Magyar Közlöny 2019. 120.

A Magyar Közlöny 2019. 120. számában 2019. július 9-én kihirdetésre került a gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről szóló 1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat.

A Magyar Mérnöki Kamara a kormányhatározat kihirdetését követően levélben jelezte a Minsizterelnökség építésügyért felelős helyettes államtitkárának, hogy a kamara alapvetően érintett a Korm. határozatban előirányzott feladatokban, ezért készen áll a Korm. hat. végrehajtásával kapcsolatos egyeztetésekre.

A levélben jeleztük továbbá, hogy a kormányhatározat egyes pontjainak pontos értelmezése – tekintettel a kormányhatározatban rögzített, viszonylag rövid határidőkre is – mielőbbi egyeztetést igényel. E körbe tartoznak különösen a kormányhatározatnak a szabályozott szakmák felülvizsgálatára megállapított szempontjai, elsősorban a megrendelő vagy harmadik személy egészségére, biztonságára vagy vagyonára vonatkozó kiemelt és közvetlen veszély kockázatának fogalma és az érintett szakmagyakorlások köre, vagy a hatósági képzéshez kapcsolódó szakmagyakorlás fogalma és köre.

Közös áttekintést igényel a kormányhatározat azon elemének értelmezése is, amely szerint, amennyiben a biztonsági kockázat ellenére mégis sor kerülne valamely szakmagyakorlás szabályozásának deregulálására, akkor ehhez a már deregulált szakmagyakorláshoz miként kötődhet kötelező felelősségbiztosítás.

hun eu zászlo

A kormányhatározat részletes ismertetése:
A korm. határozat értelmében a Kormány versenyképességi szempontból és az  európai uniós jogi végrehajtási kötelezettségek teljesítése érdekében egyetért azzal, hogy egy adott képesítési követelményhez kötött tevékenység, munkakör (a  továbbiakban együtt: szabályozott szakma) esetében akkor tartható meg a  szabályozásbeli korlátozás szakmacsoportképzéstől függetlenül, ha a  vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelveknek is megfelelően:

a) érvényesül vonatkozásában a megkülönböztetés tilalma, azaz az előírt szabályozások sem közvetlenül, sem közvetve nem jelentenek hátrányos megkülönböztetést az állampolgárság vagy a lakóhely alapján,

b) érvényesül vonatkozásában a szükségesség elve, azaz közérdekű célt szolgál, és nem gazdasági jellegű vagy tisztán adminisztratív indokok alapján áll fenn, és

c) érvényesül vonatkozásában az arányosság elve, azaz alkalmas közérdekű céljának elérésére, és nem haladja meg az ahhoz szükséges mértéket, továbbá elérhető volt Magyarországon 2017-ben és 2018-ban olyan jogszabályban meghatározott képzés, amellyel olyan szakmai képesítés szerezhető, amely az adott szakmai tevékenység ellátására képesíti a képzést sikeresen elvégzőt.

A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  minisztériumok között koordinálja a szabályozott szakmákhoz kapcsolódó feladatokat, valamint gondoskodjon az Európai Bizottság által működtetett, tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerbe Magyarország részéről feltöltött adatok ellenőrzéséről és érvényesítéséről.

Felhívja továbbá valamennyi szabályozott szakma szabályozására hatáskörrel rendelkező minisztert, hogy jelöljön ki kapcsolattartóként helyettes államtitkárt az előzőekben foglaltak megvalósításához szükséges együttműködés elősegítése érdekében

A Kormány felhívja valamennyi érintett minisztert a  hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák tekintetében a  Bizottság által működtetett, tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerben való szerepeltetés vizsgálatára, továbbá a  tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerben nem szereplő szabályozott szakmák rendszerbeli feltöltésére, valamint a feltöltésre kerülő szabályozott szakmák tekintetében az adatok mindenkori aktualizálására.

Felhívja az érintett minisztereket, hogy

a) vizsgálják felül a fentebb ismertetett elvek alapján a  szabályozott szakmák – ide nem értve a  hatósági jellegű képzéseket – szabályozását, és 2020. január 1-jei hatállyal szüntessék meg azon szabályozott szakmákat, amelyek vonatkozásában a fentebb meghatározott elvek nem érvényesülnek maradéktalanul

b) az a)  alpont szerinti feladat elvégzését követően vizsgálják meg – ide nem értve a  hatósági jellegű képzéseket – azon szabályozott szakmák tekintetében a további dereguláció lehetőségét, amely szabályozott szakmák gyakorlása a  szolgáltatás igénybevevőjének vagy harmadik személynek az  egészségére vagy biztonságára, vagy a szolgáltatás igénybevevőjének anyagi biztonságára közvetlen és kiemelt kockázat nem áll fenn,

c) a fentebb ismertetett elvek alapján végrehajtott felülvizsgálatot követően tekintsék át a  szabályozott szakmák körét, és azon szabályozott szakmák esetében, amelyeknél nem indokolt a  felsőfokú végzettség előírása, gondoskodjanak a szabályozás módosításának kezdeményezéséről,

d) a meghatározott elvek alapján mérjék fel a  hatósági jellegű képzéseket, továbbá a  felmérés eredményéről készítsenek összefoglalót az innovációért és technológiáért felelős miniszter részére.

Felhívja az érintett minisztereket, hogy a szabályozott szakmák deregulációjához kapcsolódóan tegyenek javaslatot a szakmagyakorlók számára kötelező felelősségbiztosítás előírására azon deregulált szakmákban, amelyek esetében a szolgáltatás igénybevevőjének vagy harmadik személynek az egészségére vagy biztonságára, vagy a szolgáltatás igénybevevőjének anyagi biztonságára közvetlen és kiemelt kockázat megállapítható.

A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelv (a továbbiakban: 2005/36/EK irányelv) 59. cikke alapján, az 5. pont szerinti deregulációt követően vizsgálják felül valamennyi, a  hatáskörükbe tartozó szabályozott szakmát, és gondoskodjanak a  Bizottság által működtetett, tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerbe a szükséges információk feltöltéséről, ideértve a szabályozott szakmák meghatározott elvek szerinti indokolását.

Felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják felül azon szabályozott szakmákat, amelyek esetében a 2005/36/EK irányelv 7. cikk (4) bekezdése értelmében a képesítéseket előzetesen ellenőrizni kell, és minden érintett szabályozott szakma esetében gondoskodjanak a  Bizottság által működtetett, tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerbe a szükséges, alátámasztó indokok feltöltéséről.

Felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  2005/36/EK irányelv 59.  cikk (5)  bekezdés második mondatában meghatározottak szerint tegyenek eleget minden szabályozott szakma tekintetében a bevezetett új követelmények esetén a Bizottság részére történő értesítési kötelezettségnek.

Felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  2005/36/EK irányelv 59.  cikk (6)  bekezdése alapján készítsen kétévente jelentést az  egyes szabályozott szakmák gyakorlásának megkezdése vagy gyakorlása vonatkozásában egy adott képesítés birtokosa számára korlátozó követelmények Magyarország általi eltörléséről vagy enyhítéséről, és gondoskodjon annak az Európai Bizottság részére történő megküldéséről.

Felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  2005/36/EK irányelv 60.  cikke alapján készítsen kétévente statisztikai jelentést az irányelv alkalmazásáról, és gondoskodjon annak a Bizottság részére történő megküldéséről.

Felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával koordinálja a 2018/958 irányelv hazai jogszabályi környezetbe való átültetését.

A fenti feladatok végrehajtásának határideje a legtöbb esetben folyamatos, a legkésőbbi határidő 2020. június 30-a.

2019. július 18.
MMK Főtitkárság