dec.
04

Nyilvántartásba kerülnek az energetikai szakreferensek

A Parlament a közeljövőben tárgyalja az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3624. számú előterjesztést, mely több, a szakmagyakorlókat érintő változást tartalmaz.

Nyilvántartásba kerülnek az energetikai szakreferensek

A módosítások érintik az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt is, mely módosítások jelentős része a Kamara által szerzett tapasztalatok alapján tett javaslatokra   támaszkodik.

Az Ehat. módosítása érinti az energetikai szakreferensekről szóló 21/B. §-t, mely alapján energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. Az energetikai szakreferens a Hivatal engedélye alapján láthat el ilyen tevékenységet. A Hivatal által kiadott engedély határozatlan időre szól.
Kiegészítésre kerül a 21/B. § (4) bekezdése is, mely az energetikai szakreferenssé válás feltételeit szabályozza. A módosítás elfogadásával energetikai szakreferens lehet, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel, rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal, a törvény 39. §-a szerinti szakmai vizsgát teljesítette, valamint büntetlen előéletű és a regisztrációs díjat megfizette.

A természetes személy energetikai szakreferensnek névjegyzékbe vételét követően évente továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie. Amennyiben a szakreferens ezen meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a Hivatal törli a természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzékéből.
Fontos kiemelni, hogy a javaslat elfogadása esetén szakmai gyakorlati időként az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott szakirányú szakképzettség megszerzését igazoló oklevél kiállítását követően teljesített, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlat fogadható el.

A 21/B. § (6) bekezdése új ponttal egészül ki a gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensekkel kapcsolatban. Energetikai szakreferensi tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amely az energetikai szakreferensek névjegyzékében szereplő természetes személyt munkaviszony keretében foglalkoztat, vagy ilyen személlyel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll, és a regisztrációs díjat megfizette. Egy energetikai szakreferens kizárólag egy energetikai szakreferensi gazdálkodó szervezettel állhat ilyen kapcsolatban.
Fontos új elem a szabályozásban, hogy energetikai szakreferensi tevékenységre irányuló szolgáltatást kizárólag névjegyzékben szereplő természetes személy vagy gazdálkodó szervezet energetikai szakreferens, illetve az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet között közvetlenül létrejött szerződés alapján lehet nyújtani vagy igénybe venni.

Az energetikai szakreferenst törölni kell a természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzékéből
a) ha a tevékenysége megszüntetését bejelentette,
b) ha az energetikai szakreferens meghalt,
c) ha valamely energetikai szakreferensre vonatkozó jogszabályi feltétel hiányzik vagy
d) ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében törli a nyilvántartásból azt a szolgáltatót, aki a tevékenység végzésére a továbbiakban nem jogosult.

Az energetikai szakreferens szervezetet az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékéből törölni kell
a) ha a tevékenysége megszüntetését bejelentette,
b) ha az energetikai szakreferens szervezet megszűnt,
c) ha valamely energetikai szakreferensre vonatkozó jogszabályi feltétel hiányzik vagy
d) ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében törli a nyilvántartásból azt a szolgáltatót, aki a tevékenység végzésére a továbbiakban nem jogosult.

Kiemelendő, hogy a javaslat elfogadása esetén az energetikai szakreferens, valamint az energetikai szakreferens gazdálkodó szervezet esetén megfizetendő regisztrációs díj, az éves nyilvántartási díj és az e törvény szerinti bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Az éves nyilvántartási díj megfizetésének elmulasztása esetén a Hivatal határidő tűzésével felhívja a nyilvántartási díj fizetésére kötelezettet a kötelezettség teljesítésére, a határidő eredménytelen elteltét követően a Hivatal a kötelezettet törli a névjegyzékből.
Az energetikai auditorok, vagy energetikai auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő energetikai auditor, vagy energetikai auditáló szervezet e törvény erejénél fogva kerül bejegyzésre a természetes személy energetikai szakreferensek vagy az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékébe.

A törvényjavaslat több más, energetikai vonatkozású törvényt is érint, a részletek megtalálhatók az Országgyűlés honlapján, a parlament.hu, Irományok, Folyamatban lévő törvényjavaslatok menü pont alatt.