júl.
05

TIERNEY CLARK-DÍJ

Az Institution of Civil Engineers (Nagy-Britannia) a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége ebben az évben ismét meghirdeti a – Tierney Clark Díj – pályázatot. A pályázat díját a bíráló bizottság a tervezés, előkészítés, lebonyolítás és megvalósítás során legjobbnak bizo- nyuló építőmérnöki alkotásnak ítéli oda.

A nevezés díjtalan, a nevezési nyomtatványért, illetve a pályázathoz szükséges részletes információkért for- duljanak az MMK titkársághoz a 455-7084-es vagy a +3630-20-40-798 telefonszámon, illetve a szollossy. gabor@mmk.hu e-mail címen. A nevezési szabályok a www.mmk.hu honlapon találhatók meg.

A pályázatokat a nevezési szabályokban meghatározott formában 2018. augusztus 21-ig kell beküldeni a következő címre: Magyar Mérnöki Kamara, 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Nevezési szabályok
1. A pályázatokat 1 db magyar és 1 db angol nyelvű példányban, elektronikus formában kell benyújtani, az alábbiak szerint:

 • Címlapja a projekt megnevezésével és a pályázók felsorolásával.
 • Kitöltött nevezési űrlap.
 • Összefoglaló, mely nem lehet több 500 szónál.
 • Részletes leírás a projekt céljáról, a tervezés és kivitelezés metodikájáról; arról, hogy miért a bemutatott technológiát választották és valamennyi olyan részletről, melyet a pályamunka beadója a pályázat elbírálásához lényegesnek tart.
 • Egy legfeljebb 6 rajzból álló tervdokumentáció, amely szemlélteti a pro- jekt főbb jellemzőit. A tervrajzokat elektronikusan pdf formátumban kell dokumentálni.
 • 3-6 db színes, vagy fekete fehér fotó a megvalósult pályamunkáról, vagy annak fontosabb részleteiről elektronikusan vagy A/4-es formátumban. A fotókon fel kell tüntetni a pályamű megnevezését, szükség szerint az ábrázolt részlet megadásával.

2. Az ÉB bármely tagjának kívánságára lehetővé kell tenni a megvalósult pro- jekt megtekintését.
3. Az ÉB-nek jogában áll bármely pályaművet visszautasítani, elfogadni és/ vagy díjazni. Emiatt az ÉB, illetve annak tagjai ellen eljárást kezdeményez- ni nem lehet. Az ÉB döntése végleges, visszavonhatatlan és kötelező min- den pályázóra nézve, sem szóbeli, sem írásbeli kifogást az ÉB, illetve annak bármely tagja döntését illetően kezdeményezni nem lehet.
4. A pályázók tudomásul veszik, hogy a nyertes pályaművek magyar nyelvű példánya az MMK, míg az angol nyelvű példány az ICE tulajdonába kerül.
5. A nyertes pályázót/pályázókat bizalmas formában kiértesítik. Az díjátadá- si ünnepség előtt az eredményekkel kapcsolatosan semmilyen információ sem tehető közzé.

 

Pályázati feltételek
Pályázni bármely, építőmérnöki szakterületen megvalósított projekttel, vagy annak valamely jól elhatárolt részével lehet, amennyiben:

 • a projekt helyszíne Magyarországon található;
 • a pályázó(k) Magyarországon bejegyzett cég(ek), vagy magyar állampolgár(ok);
 • a projekt 2017. január 1-je után fejeződött be, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy a beadási határidőre a lényegi kivitelezést elvégezték;
 • valamint, ha a pályázat megfelel a nevezési szabályoknak.

További információk a pályázati felhívásban olvashatóak, illetve érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

 • Szőllőssy Gábor szollossy.gabor@mmk.hu 0614557084

Nevezési űlrlap letölthető: