márc.
15

A veszélyhelyzet idején történő munkavégzésről szóló 1/2020 (III.15.) Munkáltatói utasítás

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11. 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A veszélyhelyzet kihirdetéséhez kapcsolódó tovább intézkedéseket az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet, a 10/2020 (III.14.) EMMI rendelet, továbbá 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat, a 1102/2020 (III.14.) Korm. határozat, a 1103/2020 (III.14.) Korm. határozat, továbbá a 1104/2020 (III.14.) Korm. határozat tartalmazza.

A Kormány határozataiban adott felhatalmazások alapján a közeljövőben további, jogszabályokban rögzített intézkedések megjelenése várható.

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény veszélyhelyzet esetére nem tartalmaz külön rendelkezéseket, azonban meghatározza azokat az alapvető kötelezettségeket és jogokat, amelyek az adott körülmények között alkalmazhatók.

A fentieket figyelembe véve az alábbi munkáltatói utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Mérnöki Kamara Főtitkárságának főállású és részfoglalkozású munkavállalóira.

2. A munkavállalók kérhetik munkájuk távmunkában való ellátását. A kérelmet írásban, vagy elektronikus üzenetben lehet benyújtani a munkáltatóhoz. A távmunkában történő munkavégzés a kérelem benyújtásának napjától gyakorolható.

3. A kérelem az utasítás hatályának időtartama alatt bármikor benyújtható.

4. A munka távmunkaként való végzésének lehetősége megszűnik

a. ha a munkavállaló bejelenti, hogy a továbbiakban nem él a távmunka lehetőségével és a munkahelyi munkavégzést kívánja folytatni;

b. ha a munkáltató - a munkavállalóval előzetesen egyeztetve - a munkahelyen történő munkavégzésre utasítja a munkavállalót;

c. az utasítás hatályának megszűnése időpontjában.

5. A munkavállaló feladataitól függően a távmunka időtartama alatt a munkahelyen is végezhet munkát.

6. A távmunkát végző dolgozó a munkaidő alatt köteles munkavégzésre rendelkezésre állni és munkát végezni: ennek során teljesíti a munkáltató munkafeladatokra és azok elvégzésének módjára vonatkozó utasításait, továbbá határidőre és megfelelő minőségben teljesíti a munkakörébe tartozó feladatokat. 

7. A munkavállaló munkahelyéről a távmunka helyére viheti a munkavégzéshez szükséges eszközöket, különösen a laptopot és tartozékait. 

8. Munkavállaló a távmunkához szükséges, a munkahelyről elvitt eszközök tekintetében az eszközökért teljeskörű felelőséggel tartozik, továbbá köteles az ezen eszközökkel kapcsolatos bármilyen meghibásodást azonnal jelenteni a munkáltatónak.

9. Ha a munkavállaló távmunkában nem hivatali eszközeivel végzi munkáját, köteles a munkavégzés megkezdése előtt az adatbiztonságot szolgáló technikai intézkedéseket a Főtitkárság informatikai rendszergazdájával egyeztetni.

10. A távmunka időtartama alatt a munkavállalót teljes munkabére megilleti.

11. Amennyiben a munkavállaló egészségi állapota miatt a távmunka időszakában táppénzre jogosító állományba kerül, ezt a megfelelő orvosi igazolás munkáltatónak történő megküldésével igazolja.

12. Amennyiben a munkavállaló a távmunka ideje alatt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül, a munkabérre a Munka törvénykönyve szerinti szabályokat kell alkalmazni.

13. Ha a munkavállaló a munkahelyen végzi munkáját, köteles az adott körülmények között gondosan ügyelni arra, hogy a fertőződésének veszélye a lehető legkiseb mértékű legyen és munkatársai, ügyfelei a lehető legkevésbé legyenek fertőzésnek kitéve. Ennek megfelelően

a. használja a munkahelyen rendelkezésre álló fertőtlenítő eszközöket;

b. szükség esetén hívja fel munkatársai és az ügyfelek figyelmét a fertőtlenítő eszközök használatára;

c. lehetőleg ne tömegközlekedési eszközöket használjon a munkahelyre utazáshoz és a munkahelyről elutazás során;

d. személygépjármű használata esetén előzetesen jelezze, ha parkolási lehetőségre tart igényt;

e. azonnal jelezze a munkáltatónak, ha egészségi állapotában olyan változást észlel, amelynek alapján távmunka igénybevételét igényli;

f. a munkáltató a munkavállaló bármely egészségi állapot romlása esetén utasíthatja a munkavállalót orvosi vizsgálat igénybevételére.

14. Ha a munkavállaló – függetlenül attól, hogy munkáját a munkahelyen vagy távmunkában végzi - külföldre kíván utazni,

a. azt – az úticélnak és a külföldi tartózkodás várható idejének közlésével - előzetesen köteles bejelenteni a munkáltatónak;

b. visszatértét követően pedig – függetlenül jelen utasítás hatályától, mindaddig, amíg a veszélyhelyzet fennáll – csak orvosi vizsgálatot követően, munkavégzésre alkalmasságot igazoló orvosi igazolással kezdheti meg a munkahelyen történő munkavégzést.

15. Ha a munkavállaló családjában vagy közvetlen környezetében koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak, köteles erről – függetlenül attól, hogy a munkahelyen vagy távmunkában végzi munkáját - a munkaáltatót haladéktalanul tájékoztatni. A munkáltató ilyen esetben távmunka végzésére kötelezheti a munkavállalót.

16. Ha a munkáltató észleli, hogy a munkavállaló nem egészséges állapotban jelent meg a munkahelyen, kötelezheti a munkavállalót orvosi vizsgálaton való részvételre a keresőképesség megállapítása érdekében.

17. A munkahelyen az utasítás hatályának ideje alatt vagy a munkáltató eltérő rendelkezéséig a személyes ügyfélfogadás szünetel. Erről a munkáltató honlapján közleményt kell közzé tenni és lehetőség szerint előzetesen értesíteni kell azokat, akik az ügyfélfogadást felkereshetik.

18. A munkáltató eltérő intézkedését kivéve a munkahelyre postán érkező küldemények feldolgozása csak 5 munkanapot követően történhet meg.

19. Egyebekben a távmunkára a Munka törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni.

20. Az utasítás 2020. március 16-án lép hatályba.

21. Az utasítás visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig van hatályban.

Budapest, 2020. március 15.
Dr. Virág Rudolf, főtitkár